Dr. Tarkovács Sándor Ügyvédi Iroda

Kapcsolat

Szakterület

Titoktartás

Titoktartás

Ügyvédek titoktartási kötelezettsége:

Az ügyvédet – ha az ügyvédi törvény másként nem rendelkezik – titoktartási kötelezettség terheli minden olyan adatot, tényt illetően, amelyről a hivatásának gyakorlása során szerzett tudomást. E kötelezettség független az ügyvédi megbízási jogviszony fennállásától, és az ügyvédi működés megszűnése után is fennmarad. A titoktartási kötelezettség kiterjed az ügyvéd által készített és a birtokában levő egyéb iratra is, ha ez a titoktartás körébe tartozó tényt, adatot tartalmaz. Az ügyvédnél folytatott hatósági vizsgálat során az ügyvéd nem tárhatja fel a megbízójára vonatkozó iratokat és adatokat, de a hatóság eljárását nem akadályozhatja. A megbízó, a jogutódja és a törvényes képviselője a titoktartási kötelezettség alól felmentést adhat. Az ügyvéd olyan tényről és adatról, amelyről mint védő szerzett tudomást, felmentés esetén sem hallgatható ki tanúként. A titoktartási kötelezettség az ügyvédi irodákra és alkalmazottaikra, az ügyvédi szervekre, ezek tisztségviselőire és alkalmazottaira megfelelően irányadó.

Megbízási díj

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 6./2018 (II. 26.) számú állásfoglalása az ügyvédi honlap tartalmáról úgy rendelkezik, hogy az ügyvéd honlapja jogosult az általa nyújtott szolgáltatásokról a nyilvánosságot tájékoztatni feltéve, hogy a tájékoztatás pontos, nem megtévesztő és nem sérti az preambulumban megfogalmazott ügyvédi
alapelveket és alapértékeket

Az ügyvédekről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. 28.§-ának (1) bekezdése értelmében az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya.
Általánosságban elmondható, hogy a megbízási díj mindig az adott ügy típusától, összetettségétől, bonyolultságától függ. A megbízási díj meghatározása történhet fix összegben, óradíjas elszámolás alapján, vagy egyes esetekben sikerdíj, illetve ezeknek a kombinációjára is sor kerülhet.

• Amennyiben a felek az ügyvédi munkadíjat fix összegben határozzák meg, akkor az általában magában foglalja a megbízás ellátásával kapcsolatban felmerülő teendők munkadíját, az ügyvédi munkával szükségszerűen együtt járó belföldi telefon-, fax-, és egyéb költségeket, valamint a közlekedési költségeket.

• Óradíjas elszámolás esetén minden megkezdett 10 személyi óramennyiség elvégzése után, az ügyfelet tájékoztatjuk, hogy az esetleges milyen újabb időszükségletre van még kilátás, és a munka folytatására csak akkor kerül sor, ha ahhoz hozzájárulását adja. Kivéve, ha az ügy olyan fordulatot vesz, hogy bárminemű késlekedés az ügy megfelelő befejezését veszélyeztetné. Ebben az esetben természetesen csak az az időmennyiség kerül felszámolásra, amely elengedhetetlenül szükséges volt felhasználni.

A megbízási díjon felül az ügyfél visel az ügyben felmerülő minden illetéket, adót, járulékot, szakértői díjat és más, itt nem részletezett olyan kiadást és költséget, amely a megbízás ellátásával szükségszerűen és indokoltan felmerül. Természetesen minden ilyen költségről az ügyfél mindig előzetes tájékoztatást kap.

Szakterület

Pályázat-menedzsment szolgáltatás

Magyarország uniós csatlakozását követően olyan támogatási rendszer indult, mely a kis- és középvállalkozások,...
Tovább "Pályázat-menedzsment szolgáltatás"

Szakterület

  • Büntetőjog
  • Polgárjog
  • Gazdasági Társaságok
  • Kártérítési és Biztosítási jog
  • Ingatlanjog

.

.